A jelen Használati feltételek a Linkmen Yacht Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 9; adószáma EU: HU 14748800;  a továbbiakban: Szállitó) és a Linkmen Yacht Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Megrendelés Vevő a Szállító részére elektronikusan adja fel a megrendelését, amely megrendelés tartalmazza a megrendelt termékek megnevezését, darabszámát és a szállítási címet. 
2. Visszaigazolás

A Szállító a megrendelést követő két munkanapon belül köteles e-mailben visszaigazolni a megrendelést illetve megjelölni azt, hogy a megrendelőben szereplő termékek közül mely tételeket tud esetlegesen későbbi időpontban teljesíteni. A nem szállítható termékek helyett alternatív termékeket javasol. A visszaigazolás kézhezvételét követő egy napon belül a Vevő jogosult a megrendelést a visszaigazolásra tekintettel, az abban megjelölt Eladói lehetőségek figyelembevételével módosítani.

3. Fizetés

A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt és a Szállító által leszállított árut átveszi, és az általa választott fizetési módnak eleget tesz, amennyiben ez még igazoltan nem történt meg (További információ a fizetési lehetőségekről a Vásárlási információk oldalon)

4. Szállítás

A szállítás csomagküldő szolgálattal a Vevő költségén történik.  (További információ a szállítási lehetőségekről a Vásárlási információk oldalon)

5. Elállás joga

A Vevőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet -Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vevőt terhelik. A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szállító fényképfelvételt készít. A Szállító köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vevőnek. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Vevő a csomagot átvette.

6. Reklamáció

Vevő az áru általa történő átvételekor köteles a terméket mennyiségileg átvenni. A mennyiségi átvétel alatt felek a megrendelésben szereplő egységek meglétének ellenőrzését értik, melynek megállapításáról, amennyiben hiányt tár fel, Vevő köteles az átvétel helyszínén jegyzőkönyvet felvenni.

Mennyiségi illetve minőségi reklamáció esetén Vevő a reklamáció okának tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles a reklamációt és az azt, alátámasztó dokumentumokat, jegyzőkönyveket Szállító tudomására hozni. Szállító a reklamáció kézhezvételétől számított 3 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a reklamációt elfogadja-e. Ezen időponton belül a jogosult ellenőrizni a reklamáció valóságtartalmát. Szállító e nyilatkozatával köteles javaslatot tenni a reklamáció rendezésének módjára. Ha a Vevő a Szállító által javasolt reklamáció rendezési javaslatát nem fogadja el, úgy jogosult minőségi reklamáció esetében a reklamált terméket Szállító részére visszaszállíttatni és az árut visszáruzni, vagy a kifogásolt terméket a kiválasztott termékre cserélni. Mennyiségi reklamáció esetén Szállító jogosult a hiány jóváíró számlában történő korrigálására.

7. Tulajdonjog

Felek rögzítik, hogy a tulajdonjog és a kárveszélyviselés átszállása a dologátadással, azaz az áru átadásával, illetve átvételével történik.

8. Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a DotRoll Kft.-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan, a Linkmen Yacht Kft. által, a meghatározott rendelkezésre állási időben, szabadon megtekinthető módon tárolja. Biztonságos tárolás alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, melynek fájljai szabadon nem böngészhetőek. 

Továbbá regisztráláskor hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet küldjünk Önnek az Aquaglide aktuális információival.

9. Egyebek E szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a magyar jogot, különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszait tekintik irányadónak.